Dražby

Dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľností sú vykonávané podľa ustanovení Exekučného poriadku.

Pri dražbe hnuteľných vecí exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.

V súčasnosti nie sú na predaj žiadne hnuteľné veci

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní zložiť dražobnú zábezpeku, a to polovicu najnižšieho podania určeného podľa zákona, v hotovosti, šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora.