Exekútorský úrad Námestovo

Exekútorský úrad so sídlom v Námestove, vedený súdnym exekútorom JUDr. Milošom Kabáčom, vykonáva vymáhanie pohľadávok v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), na základe vykonateľných rozhodnutí súdov a iných orgánov, znejúcich na peňažné a nepeňažné plnenie. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou (verejný činiteľ).

Vykonávam exekučné služby mojím exekútorským úradom v rámci  celej Slovenskej republiky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri vykonávaní exekúcií využívam najmodernejšie dostupné informačné technológie a postupy pri zisťovaní majetkových pomerov povinných. Medzi moje zásady patrí hospodárne konanie, aby oprávnení ani povinní neboli zaťažovaní nadbytočnými výdavkami.

Hlavným kritériom je spokojnosť oprávneného pri zachovaní zákonných práv povinného.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Súdnym exekútorom